Predlogi resolucije
Rezultati: 214 za besede: "7. mandat, Alfano Sonia"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 465.736   B7-0446/2011
4. julija 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru splošne razmere v arabskem svetu in Severni Afriki
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander grof Lambsdorffski, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.732   RC-B7-0442/2011
6. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0442/2011)
Verts/ALE (B7-0443/2011)
PPE (B7-0458/2011)
GUE/NGL (B7-0459/2011)
ALDE (B7-0460/2011)
S&D (B7-0461/2011)
o demokratični republiki Kongo in množičnih posilstvih v provinci Južni Kivu
Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu, Rovana Plumb
v imenu skupine S&D
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander grof Lambsdorfski, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
v imenu skupine ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
v imenu skupine ECR
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE
Eva-Britt Svensson
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.722   RC-B7-0394/2011
6. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFD (B7-0394/2011)
Verts/ALE (B7-0444/2011)
ECR (B7-0462/2011)
PPE (B7-0463/2011)
GUE/NGL (B7-0465/2011)
ALDE (B7-0466/2011)
S&D (B7-0466/2011)
o Indoneziji
Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
v imenu skupine ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
v imenu skupine ECR
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler
v imenu skupine Verts/ALE
Miguel Portas, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL
Bastiaan Belder
v imenu skupine EFD
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
o spremembah v zvezi s Schengnom
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
v imenu skupine PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander grof Lambsdorfski, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
vv imenu skupine Verts/ALE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.717   RC-B7-0389/2011/rev. 1
5. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0389/2011)
ALDE (B7-0446/2011)
Verts/ALE (B7-0447/2011)
PPE (B7-0449/2011)
S&D (B7-0454/2011)
o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu glede na splošne razmere v arabskem svetu in Severni Afriki
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Kumoucakos (Georgios Koumoutsakos), Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Roberto Gualtieri, Carmen Romero López, Boris Zala
v imenu skupine S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander grof Lambsdorffski, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marian Harkin
v imenu skupine ALDE
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares, Daniel Cohn-Bendit
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox, Sajjad Karim
v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
o prenovi madžarske ustave
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 465.702   B7-0379/2011
29. junija 2011
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B7-0316/2011
v skladu s členom 115(5) poslovnika
o prenovi madžarske ustave
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.667   RC-B7-0362/2011
8. junija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7-0362/2011)
PPE (B7-0371/2011)
ALDE (B7-0374/2011)
Verts/ALE (B7-0375/2011)
o Guantanamu: skorajšnja odločitev o smrtni kazni
Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes, Richard Howitt
v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sonia Alfano, Gianni Vattimo
v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Rui Tavares
PRED. SPREM.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.806   B7-0269/2011
4 April 2011
XML  PDF  WORD 
on the situation in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.803   B7-0266/2011
4 April 2011
XML  PDF  WORD 
Ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo