Predlogi resolucije
Rezultati: 214 za besede: "7. mandat, Alfano Sonia"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
16 17 18 19 20 21 22
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 459.802   RC-B7-0265/2011
6. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0265/2011)
Verts/ALE (B7-0267/2011)
ALDE (B7-0269/2011)
S&D (B7-0271/2011)
PPE (B7-0272/2011)
GUE/NGL (B7-0273/2011)
o Zimbabveju
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman, Ana Gomes
v imenu skupine S&D
Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
Fiorello Provera
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 459.800   RC-B7-0263/2011
6. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0263/2011)
Verts/ALE (B7-0264/2011)
ALDE (B7-0266/2011)
S&D (B7-0268/2011)
PPE (B7-0270/2011)
o prepovedi organizacije volitev za tibetansko vlado v izgnanstvu v Nepalu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
v imenu skupine S&D
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
v imenu skupine ECR
Fiorello Provera
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 459.799   B7-0262/2011
4. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o razmerah v Slonokoščeni obali
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 459.793   RC-B7-0256/2011
6. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0256/2011)
Verts/ALE (B7-0258/2011)
S&D (B7-0259/2011)
PPE (B7-0260/2011)
ALDE (B7-0262/2011)
o razmerah v Slonokoščeni obali
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien
v imenu skupine S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 459.791   B7-0254/2011
4. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 459.786   RC-B7-0249/2011/rev. 1
5. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
v imenu skupine S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
v imenu skupine ECR
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 459.783   B7-0246/2011
4. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o uporabi spolnega nasilja v spopadih v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 459.781   RC-B7-0244/2011
5. aprila 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0244/2011)
S&D (B7-0245/2011)
ALDE (B7-0246/2011)
PPE (B7-0247/2011)
GUE/NGL (B7-0248/2011)
o uporabi spolnega nasilja v spopadih v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu
Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle, Tokia Saïfi
v imenu skupine PPE
Britta Thomsen, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes, Carmen Romero López
v imenu skupine S&D
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala, Frieda Brepoels
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
v imenu skupine ECR
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 459.734   B7-0191/2011
8. marca 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o madžarskem zakonu o medijih
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander grof Lambsdorffski, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.723   B7-0180/2011
7 March 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus - in particular the case of Ales Mikhalevic and Natalia Radin
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
16 17 18 19 20 21 22
Pravno obvestilo