Predlogi resolucije
Rezultati: 214 za besede: "7. mandat, Alfano Sonia"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
16 17 18 19 20 21 22
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 446.617   B7-0527/2010
15. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o neuspehu pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/rev. 1
4. oktobra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010)
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/2010)
o neuspešnem varstvu človekovih pravic in sodstva v Demokratični republiki Kongo
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė
v imenu skupine S&D
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel
v imenu skupine ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski
v imenu skupine ECR
Bastiaan Belder, Fiorello Provera
v imenu skupine EFD
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 446.586   B7-0503/2010
6. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o izgonu Romov iz Francije
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
v imenu skupine ALDE
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 446.580   B7-0497/2010
6. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o človekovih pravicah v Iranu, zlasti primerih Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre Bahrami
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
7. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
o razmerah na področju človekovih pravicah v Iranu, zlasti primerih Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre Bahrami
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
v imenu skupine S&D
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
v imenu skupine ALDE
Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
v imenu skupine EFD
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
o položaju Romov in svobodi gibanja v Evropski uniji
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivajlo Kalfin
v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
v imenu skupine ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
v imenu skupine Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jean-Luc Mélenchon
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
7. julija 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0445/2010)
Verts/ALE (B7-0446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
o Severni Koreji
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
v imenu skupine S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski
v imenu skupine ECR
Fiorello Provera
v imenu skupine EFD
16 17 18 19 20 21 22
Pravno obvestilo