Förslag till resolution
214 träff(ar) för "7:e valperioden, Alfano Sonia"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.738   RC-B7-0541/2011
26 oktober 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0541/2011)
ECR (B7-0556/2011)
GUE/NGL (B7-0558/2011)
S&D (B7-0559/2011)
ALDE (B7-0560/2011)
PPE (B7-0562/2011)
om Bahrain
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
för ECR-gruppen
Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Michail Tremopoulos
för Verts/ALE-gruppen
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer
för GUE/NGL-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.737   RC-B7-0540/2011
26 oktober 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0540/2011)
EFD (B7-0546/2011)
ECR (B7-0561/2011)
ALDE (B7-0563/2011)
PPE (B7-0564/2011)
om Tibet, särskilt fallen av självbränningar bland nunnor och munkar
Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller
för PPE-gruppen
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
för ECR-gruppen
Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.717   B7-0532/2011
5 oktober 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0440/2011, 0621/2011 och B7-0439/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Manfred Weber, Simon Busuttil, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu
för PPE-gruppen
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck
för ALDE-gruppen
Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen
Cornelia Ernst
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.704   B7-0523/2011
21 september 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN
Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan
för PPE-gruppen
Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Ana Gomes
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber
för ALDE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.699   B7-0518/2011
13 september 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Libyen
Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward Mc Millan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Utterbroeck, Graham Watson
för ALDE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.694   RC-B7-0513/2011
14 september 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0513/2011)
PPE (B7-0515/2011)
ECR (B7-0516/2011)
Verts/ALE (B7-0517/2011)
ALDE (B7-0518/2011)
om situationen i Libyen
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos, Anna Ibrisagic
för PPE-gruppen
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb, Rosario Crocetta
för S&D-gruppen
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin
för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.692   B7-0511/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Eritrea: case of Dawit Isaak
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.687   B7-0506/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Sudan: the situation in Southern Kordofan and Blue Nile State
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.686   RC-B7-0505/2011
14 september 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0505/2011)
ECR (B7-0507/2011)
GUE/NGL (B7-0509/2011)
S&D (B7-0510/2011)
ALDE (B7-0511/2011)
PPE (B7-0512/2011)
om Eritrea: fallet Dawit Isaak
Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gabriele Albertini
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marita Ulvskog
för S&D-gruppen
Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
för ECR-gruppen
Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.682   RC-B7-0501/2011
14 september 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0501/2011)
Verts/ALE (B7-0502/2011)
GUE/NGL (B7-0503/2011)
S&D (B7-0504/2011)
ALDE (B7-0506/2011)
PPE (B7-0508/2011)
om situationen i Södra Kurdufan och de stridigheter som utbrutit i delstaten Blå Nilen
Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Patrice Tirolien
för S&D-gruppen
Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
för ALDE-gruppen
Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande