Förslag till resolution
214 träff(ar) för "7:e valperioden, Alfano Sonia"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.680   B7-0499/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.677   RC-B7-0496/2011
14 september 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0496/2011)
ECR (B7-0497/2011)
S&D (B7-0498/2011)
ALDE (B7-0499/2011)
PPE (B7-0500/2011)
om Vitryssland: gripandet av människorättsförsvararen Ales Bjaljatski
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Boguslaw Sonik, Gabriele Albertini
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
för S&D-gruppen
Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki
för ALDE-gruppen
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle, Paweł Robert Kowal
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.668   B7-0487/2011
12 september 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Syrien
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
för ALDE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.663   RC-B7-0482/2011/ändr. 1
13 september 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0482/2011)
ECR (B7-0483/2011)
Verts/ALE (B7-0485/2011)
PPE (B7-0486/2011)
ALDE (B7-0487/2011)
om situationen i Syrien
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Elena Băsescu
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Graham Watson
för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel, François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
för ECR-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.661   B7-0481/2011
7 september 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0419/2011, B7-0420/2011, B7-0422/2011, B7-0423/2011, B7-0424/2011 och B7-0425/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om EU:s insatser för att bekämpa korruption
Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Manfred Weber, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli
för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Ana Gomes, Claude Moraes, Jens Geier, Rita Borsellino, Rosario Crocetta
för S&D-gruppen
Henri Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jan Mulder, Sarah Ludford, Andrea Zanoni, Jens Rohde
för ALDE-gruppen
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen
Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon
för GUE/NGL-gruppen
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.761   B7-0471/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on India, in particular the death sentence on Davinder Pal Singh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 465.757   RC-B7-0467/2011/ändr. 1
6 juli 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
om Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
för S&D-gruppen
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Marisa Matias, Miguel Portas
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.755   B7-0465/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on Indonesia: including attacks on minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.750   B7-0460/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo, mass rape in the South Kivu province
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 465.746   B7-0456/2011
4 juli 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om förändringarna i Schengen
Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova
för ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande