Förslag till resolution
214 träff(ar) för "7:e valperioden, Alfano Sonia"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
16 17 18 19 20 21 22
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.617   B7-0527/2010
15 september 2010
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/ändr. 1
4 oktober 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010)
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/2010)
om brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė
för S&D-gruppen
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski
för ECR-gruppen
Bastiaan Belder, Fiorello Provera
för EFD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.586   B7-0503/2010
6 september 2010
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om utvisningen av romer från Frankrike
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
för ALDE-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.580   B7-0497/2010
6 september 2010
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt i fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
7 september 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
för S&D-gruppen
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
för EFD-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/ändr. 1
7 september 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
om romernas situation och fri rörlighet i Europeiska unionen
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
för S&D-gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
för ALDE-gruppen
Hélène Flautre, Catherine Grèze
för Verts/ALE-gruppen
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
7 juli 2010
XML  PDF  WORD 
GEMENSAMT FÖRSLAG
TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0445/2010)
Verts/ALE (B7-0446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
om Nordkorea
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski
för ECR-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
16 17 18 19 20 21 22
Rättsligt meddelande