Förslag till resolution
214 träff(ar) för "7:e valperioden, Alfano Sonia"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 502.576   B7-0579/2012
10 December 2012
XML  PDF  WORD 
on Situation in the Democratic Republic of Congo
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 502.575   B7-0578/2012
10 December 2012
XML  PDF  WORD 
on caste discrimination in India
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 502.571   RC-B7-0574/2012
12 december 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0574/2012)
S&D (B7-0575/2012)
Verts/ALE (B7-0576/2012)
PPE (B7-0577/2012)
ALDE (B7-0578/2012)
GUE/NGL (B7-0581/2012)
om kastdiskriminering i Indien
(2012/2909(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer, Martin Kastler
för PPE-gruppen
Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle, Maria Badia i Cutchet
för S&D-gruppen
Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen
för ALDE-gruppen
Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 502.559   RC-B7-0562/2012
12 december 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0562/2012)
EFD (B7-0563/2012)
PPE (B7-0570/2012)
S&D (B7-0572/2012)
Verts/ALE (B7-0573/2012)
ALDE (B7-0579/2012)
GUE/NGL (B7-0580/2012)
om situationen i Demokratiska republiken Kongo
(2012/2907(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux, Martin Kastler
för PPE-gruppen
Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti, Mitro Repo
för S&D-gruppen
Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen
för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Ryszard Czarneck
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.714   B7-0519/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of migrants in Libya
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.710   B7-0515/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights situation in Iran, particularly mass execution and recent death of the blogger Sattar Beheshti
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.709   B7-0514/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation in Burma, particularly the continuing violence in Rakhine State
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 493.699   RC-B7-0504/2012
21 november 2012
XML  PDF  WORD 
I enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7-0504/2012)
ECR (B7-0507/2012)
PPE (B7-0516/2012)
Verts/ALE (B7-0518/2012)
ALDE (B7-0519/2012)
om situationen för migranter i Libyen
(2012/2879(RSP))
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Jean Roatta
för PPE-gruppen
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 493.698   RC-B7-0503/2012
21 november 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0503/2012)
PPE (B7-0509/2012)
ECR (B7-0511/2012)
GUE/NGL (B7-0512/2012)
Verts/ALE (B7-0513/2012)
ALDE (B7-0514/2012)
om situationen i Burma/Myanmar, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine
(2012/2878(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Ivo Belet
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler, Marc Tarabella
för S&D-gruppen
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan
för ECR-gruppen
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 493.695   RC-B7-0500/2012
21 november 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0500/2012)
EFD (B7-0501/2012)
S&D (B7-0502/2012)
ECR (B7-0505/2012)
PPE (B7-0508/2012)
GUE/NGL (B7-0510/2012)
ALDE (B7-0515/2012)
Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, särskilt massavrättningarna och bloggaren Sattar Beheshtis nyligen inträffade död
(2012/2877(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška
för EFD-gruppen
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande