Förslag till resolution
214 träff(ar) för "7:e valperioden, Alfano Sonia"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.012   B7-0397/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.011   B7-0396/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 492.008   RC-B7-0393/2012
4 juli 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0393/2012)
Verts/ALE (B7-0394/2012)
ALDE (B7-0402/2012)
S&D (B7-0403/2012)
ECR (B7-0405/2012)
om Vitryssland, särskilt fallet Andrzej Poczobut
(2012/2702(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy
för ALDE-gruppen
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal
för ECR-gruppen
Jaroslav Paška
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 492.004   RC-B7-0389/2012/ändr. 1
4 juli 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
om våldet mot lesbiska kvinnor och rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personer (hbti-personer) i Afrika
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
för Verts/ALE-gruppen
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
för ECR-gruppen
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 juli 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
om skandalen med tvångsaborter i Kina
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
för ALDE-gruppen
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
för GUE/NGL-gruppen
Jaroslav Paška
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.952   B7-0333/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on cases of impunity in the Philippines
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.945   B7-0326/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on Human Rights and security situation in the Sahel region
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.937   B7-0318/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of the ethnic minorities in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 491.934   B7-0315/2012
11 juni 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om människorättssituationen i Tibet
(2012/2685(RSP))
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 juni 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
om människorättssituationen i Tibet
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
för PPE-gruppen
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
för ALDE-gruppen
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
för ECR-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande