Förslag till resolution
214 träff(ar) för "7:e valperioden, Alfano Sonia"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
22 maj 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
om kampen mot homofobi i Europa
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
för PPE-gruppen
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
för S&D-gruppen
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 486.718   B7-0179/2012
13 mars 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP))
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 486.717   RC-B7-0178/2012
14 mars 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0178/2012)
ALDE (B7-0179/2012)
PPE (B7-0181/2012)
Verts/ALE (B7-0182/2012)
ECR (B7-0183/2012)
om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle, Ria Oomen-Ruijten
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
för S&D-gruppen
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
Werner Schulz
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.715   B7-0176/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights violations in Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 486.710   RC-B7-0171/2012
14 mars 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0171/2012)
S&D (B7-0172/2012)
PPE (B7-0173/2012)
ECR (B7-0174/2012)
ALDE (B7-0176/2012)
om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Bahrain
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Alf Svensson
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin
för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.709   B7-0170/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Palestine: raids by Israeli forces on Palestinian TV stations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.708   B7-0169/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human trafficking in Sinai, in particular the case of Solomon W.
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.212   RC-B7-0160/2012
14 mars 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0160/2012/)
S&D (B7-0162/2012)
PPE (B7-0164/2012)
GUE/NGL (B7-0167/2012)
ALDE (B7-0170/2012)
om Palestina: israeliska styrkors angrepp på palestinska TV-stationer
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, María Muñiz De Urquiza
för S&D-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Marisa Matias
för GUE/NGL-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.210   RC-B7-0158/2012
14 mars 2012
XML  PDF  WORD 
GEMENSAMT FÖRSLAG
TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 122(5) i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0158/2012)
EFD (B7-0159/2012)
S&D (B7-0161/2012)
PPE (B7-0163/2012)
ECR (B7-0165/2012)
ALDE (B7-0169/2012)
om människohandel på Sinaihalvön, särskilt fallet Solomon W.
Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Edit Bauer
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb, Kristian Vigenin
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
för ECR-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.186   RC-B7-0135/2012
12 mars 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0135/2012)
PPE (B7-0140/2012)
ALDE (B7-0141/2012)
S&D (B7-0142/2012)
Verts/ALE (B7-0143/2012)
om Kazakstan
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere, Monica Luisa Macovei
för PPE-gruppen
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Emilio Menéndez del Valle
för S&D-gruppen
Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland
för ALDE-gruppen
Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande