Návrhy usnesení
150 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Arlacchi Pino"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.653   B7-0253/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 529.651   RC-B7-0251/2014
12. března 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B7-0251/2014)
Verts/ALE (B7-0252/2014)
S&D (B7-0253/2014)
ALDE (B7-0255/2014)
PPE (B7-0257/2014)
GUE/NGL (B7-0258/2014)
o zahájení konzultací o pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné přijetí právních předpisů přísněji trestajících homosexualitu
(2014/2634(RSP))
Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra, Silvia-Adriana Ţicău
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion
za skupinu ALDE
Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep, Hiltrud Breyer
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis
za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 529.635   B7-0237/2014
5. března 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o prioritách EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva
(2014/2612(RSP))
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried
za skupinu S&D
NÁVRH USNESENÍ
PE 529.563   B7-0204/2014
24. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o právním rámci pro používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi
(2014/2567(RSP))
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
za skupinu S&D
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
za skupinu PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
za skupinu S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
za skupinu Verts/ALE
Sabine Lösing
za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 529.544   B7-0190/2014
19. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o situaci v Iráku
(2014/2565(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa, Pino Arlacchi
za skupinu S&D
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
o situaci v Iráku
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
za skupinu PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
za skupinu S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
za skupinu ALDE
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 527.352   B7-0152/2014
4. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o summitu EU-Rusko
(2014/2533(RSP))
Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman
za skupinu S&D
NÁVRH USNESENÍ
PE 527.347   B7-0147/2014
4. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o situaci v Egyptě
(2014/2532(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
za skupinu S&D
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 527.345   RC-B7-0145/2014
5. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0145/2014)
ALDE (B7-0146/2014)
S&D (B7-0147/2014)
EFD (B7-0148/2014)
Verts/ALE (B7-0153/2014)
ECR (B7-0154/2014)
o situaci v Egyptě
(2014/2532(RSP))
Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Andrzej Grzyb
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
za skupinu ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Mara Bizzotto
za skupinu EFD
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění