Προτάσεις ψηφίσματος
150 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arlacchi Pino"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.653   B7-0253/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.651   RC-B7-0251/2014
12 Μαρτίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0251/2014)
Verts/ALE (B7-0252/2014)
S&D (B7-0253/2014)
ALDE (B7-0255/2014)
PPE (B7-0257/2014)
GUE/NGL (B7-0258/2014)
σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη συμφωνία του Κοτονού λόγω των πρόσφατων νόμων που ποινικοποιούν περαιτέρω την ομοφυλοφιλία
(2014/2634(RSP))
Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra, Silvia-Adriana Ţicău
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep, Hiltrud Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.635   B7-0237/2014
5 Μαρτίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
(2014/2612(RSP))
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.563   B7-0204/2014
24 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχείαδήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών
(2014/2567(RSP))
Libor Rouček, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Libor Rouček, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Sabine Lösing
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.544   B7-0190/2014
19 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ
(2014/2565(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 527.352   B7-0152/2014
4 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
(2014/2533(RSP))
Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 527.347   B7-0147/2014
4 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο
(2014/2532(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 527.345   RC-B7-0145/2014
5 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0145/2014)
ALDE (B7-0146/2014)
S&D (B7-0147/2014)
EFD (B7-0148/2014)
Verts/ALE (B7-0153/2014)
ECR (B7-0154/2014)
σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο
(2014/2532(RSP))
Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Μαριέττα Γιαννάκου, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Andrzej Grzyb
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Mara Bizzotto
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου