Προτάσεις ψηφίσματος
150 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arlacchi Pino"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOINΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 479.420   RC-B7-0721/2011
14 Δεκεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION100KOINΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
pursuant to Rule 110(4) of the Rules of Procedure100σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
replacing the motions by the following groups:0που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0721/2011)
S&D (B7-0722/2011)
Verts/ALE (B7-0723/2011)
ALDE (B7-0724/2011)
PPE (B7-0725/2011)
on the situation in Syria100σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino, Arnaud Danjean
on behalf of the PPE Group100εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin
on behalf of the S&D Group100εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
on behalf of the ALDE Group100εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové, Barbara Lochbihler
on behalf of the Verts/ALE Group100εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
on behalf of the ECR Group100εξ ονόματος της Ομάδας ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.814   B7-0602/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Egypt, notably the case of blogger Alaa Abdel Fatah
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.810   B7-0598/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran - recent cases of human rights violations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOINΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.807   RC-B7-0595/2011
16 Νοεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0595/2011)
EFD (B7-0597/2011)
GUE/NGL (B7-0600/2011)
S&D (B7-0602/2011)
PPE (B7-0603/2011)
ALDE (B7-0605/2011)
Verts/ALE (B7-0607/2011)
σχετικά με την Αίγυπτο και συγκεκριμένα την υπόθεση του μπλόγκερ Alaa Abd El-Fattah
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.806   RC-B7-0594/2011
16 Νοεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0594/2011)
GUE/NGL (B7-0596/2011)
S&D (B7-0598/2011)
ECR (B7-0599/2011)
PPE (B7-0601/2011)
ALDE (B7-0604/2011)
Verts/ALE (B7-0606/2011)
σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin, Michael Cashman
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
εξ ονόματος Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.805   B7-0593/2011
14 Νοεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς
Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.800   RC-B7-0588/2011
15 Νοεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0588/2011)
ALDE (B7-0589/2011)
GUE/NGL (B7-0590/2011)
PPE (B7-0592/2011)
S&D (B7-0593/2011)
σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Sabine Lösing, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.739   B7-0542/2011
24 Οκτωβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και τη Συρία, ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Kristian Vigenin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.710   B7-0527/2011
27 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala, Raimon Obiols
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.708   RC-B7-0525/2011
28 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0525/2011)
PPE (B7-0526/2011)
S&D (B7-0527/2011)
ALDE (B7-0528/2011)
GUE/NGL (B7-0529/2011)
σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Monica Luisa Macovei
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Κυριάκος Μαυρονικόλας, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala, Carmen Romero López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Jelko Kacin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas, Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου