Προτάσεις ψηφίσματος
150 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arlacchi Pino"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 515.908   RC-B7-0362/2013
3 Ιουλίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0362/2013)
S&D (B7-0364/2013)
ECR (B7-0365/2013)
Verts/ALE (B7-0366/2013)
ALDE (B7-0367/2013)
σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο
(2013/2697(RSP))
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 515.905   B7-0361/2013
1 July 2013
XML  PDF  WORD 
on the situatuion of civil society in Egypt
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 515.899   B7-0355/2013
1 juillet 2013
XML  PDF  WORD 
sur Situation au Djibouti
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 515.897   B7-0353/2013
1 July 2013
XML  PDF  WORD 
on the situation in Nigeria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 515.891   RC-B7-0347/2013
3 Ιουλίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0347/2013)
Verts/ALE (B7-0348/2013)
PPE (B7-0349/2013)
ALDE (B7-0351/2013)
S&D (B7-0355/2013)
σχετικά με την κατάσταση στο Τζιμπουτί
(2013/2690(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 515.888   RC-B7-0344/2013
3 Ιουλίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0344/2013)
ECR (B7-0345/2013)
PPE (B7-0346/2013)
ALDE (B7-0350/2013)
S&D (B7-0353)
σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία
(2013/2691(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Mojca Kleva Kekuš
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.942   B7-0307/2013
11 Ιουνίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία
(2013/2664(RSP))
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.939   RC-B7-0305/2013
12 Ιουνίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0305/2013)
Verts/ALE (B7-0306/2013)
S&D (B7-0307/2013)
ALDE (B7-0310/2013)
PPE (B7-0311/2013)
σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία
(2013/2664(RSP))
Ria Oomen-Ruijten, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Ivo Belet, Rafał Trzaskowski
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Νίκη Τζαβέλα, Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.915   B7-0282/2013
10 Ιουνίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν
(2013/2665(RSP))
Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.907   RC-B7-0274/2013
11 Ιουνίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφισμάτων των ομάδων:
ALDE (B7-0274/2013)
ECR (B7-0281/2013)
S&D (B7-0282/2013)
PPE (B7-0283/2013)
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν
(2013/2665(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Carlo Fidanza
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Hannu Takkula
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου