Προτάσεις ψηφίσματος
150 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arlacchi Pino"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.892   B7-0263/2013
5 Ιουνίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεως της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(2013/2657(RSP))
Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.885   RC-B7-0258/2013
2 Ιουλίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0258/2013)
S&D (B7-0263/2013)
GUE/NGL (B7-0264/2013)
σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(2013/2657(RSP))
Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Knut Fleckenstein
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tarja Cronberg, Bart Staes, Νίκος Χρυσόγελος, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Sabine Lösing, Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.856   RC-B7-0243/2013
22 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0243/2013)
ECR (B7-0244/2013)
PPE (B7-0246/2013)
S&D (B7-0247/2013)
GUE/NGL (B7-0249/2013)
σχετικά με τη Ρουάντα: η Υπόθεση της Victoire Ingabire
(2013/2641(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Barbara Lochbihler
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.850   RC-B7-0237/2013
22 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0237/2013)
PPE (B7-0238/2013)
S&D (B7-0241/2013)
ALDE (B7-0242)
GUE/NGL (B7-0245/2013)
σχετικά με την Ινδία: εκτέλεση του Mohammad Afzal Guru και επιπτώσεις της
(2013/2640(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Αντιγόνη Παπαδοπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.849   B7-0236/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.847   RC-B7-0234/2013
22 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0234/2013)
S&D (B7-0236/2013)
ALDE (B7-0239/2013)
GUE/NGL (B7-0240/2013)
σχετικά με το Γκουαντάναμο: απεργία πείνας των κρατουμένων
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Νικος Χρυσόγελος, Catherine Grèze
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.835   B7-0222/2013
20 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεως της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες
(2013/2611(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Μαρία-Ελένη Κοππά, Richard Howitt, David Martin, Inés Ayala Sender
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Μαρία-Ελένη Κοππά, David Martin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.815   B7-0189/2013
15 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο
(2013/2612(RSP))
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20 Μαΐου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Μαρία-Ελένη Κοππά
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου