Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Arlacchi Pino" kohta leiti 150 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.653   B7-0253/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 529.651   RC-B7-0251/2014
12. märts 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-251/2014)
Verts/ALE (B7-0252/2014)
S&D (B7-0253/2014)
ALDE (B7-0255/2014)
PPE (B7-0257/2014)
GUE/NGL (B7-0258/2014)
nõupidamiste alustamise kohta, et peatada Cotonou lepingu kohaldamine Nigeeria ja Uganda suhtes, võttes arvesse hiljuti vastuvõetud õigusakte, millega jätkatakse homoseksuaalsuse kriminaliseerimist
(2014/2634(RSP))
Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra, Silvia-Adriana Ţicău
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep, Hiltrud Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 529.635   B7-0237/2014
5. märts 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks
(2014/2612(RSP))
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried
fraktsiooni S&D nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 529.563   B7-0204/2014
24. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Relvastatud droonide kasutamise õiguslik raamistik
(2014/2567(RSP))
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
Relvastatud droonide kasutamine
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
fraktsiooni PPE nimel
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Sabine Lösing
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 529.544   B7-0190/2014
19. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Iraagis
(2014/2565(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa, Pino Arlacchi
fraktsiooni S&D nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
Olukord Iraagis
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
fraktsiooni PPE nimel
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
fraktsiooni S&D nimel
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 527.352   B7-0152/2014
4. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
ELi ja Venemaa tippkohtumine
(2014/2533(RSP))
Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman
fraktsiooni S&D nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 527.347   B7-0147/2014
4. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Egiptuses
(2014/2532(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
fraktsiooni S&D nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 527.345   RC-B7-0145/2014
5. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0145/2014)
ALDE (B7-0146/2014)
S&D (B7-0147/2014)
EFD (B7-0148/2014)
Verts/ALE (B7-0153/2014)
ECR (B7-0154/2014)
Olukord Egiptuses
(2014/2532(RSP))
Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Andrzej Grzyb
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Mara Bizzotto
fraktsiooni EFD nimel
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave