Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "150" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Arlacchi Pino"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.653   B7-0253/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.651   RC-B7-0251/2014
2014 m. kovo 12 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B7-0251/2014)
Verts/ALE (B7-0252/2014)
S&D (B7-0253/2014)
ALDE (B7-0255/2014)
PPE (B7-0257/2014)
GUE/NGL (B7-0258/2014)
dėl konsultacijų siekiant laikinai sustabdyti Ugandos ir Nigerijos dalyvavimą Kotonu susitarime atsižvelgiant į naujai priimtus teisės aktus, pagal kuriuos homoseksualumas laikomas nusikaltimu, pradėjimo
(2014/2634(RSP))
Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra, Silvia-Adriana Ţicău
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion
ALDE frakcijos vardu
Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep, Hiltrud Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.635   B7-0237/2014
2014 m. kovo 5 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje
(2014/2612(RSP))
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried
S&D frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.563   B7-0204/2014
2014 m. vasario 24 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo teisinio pagrindo
(2014/2567(RSP))
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
2014 m. vasario 25 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
PPE frakcijos vardu
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
S&D frakcijos vardu
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Verts/ALE frakcijos vardu
Sabine Lösing
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.544   B7-0190/2014
2014 m. vasario 19 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl padėties Irake
(2014/2565(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa, Pino Arlacchi
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
2014 m. vasario 25 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
dėl padėties Irake
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
PPE frakcijos vardu
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
S&D frakcijos vardu
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE frakcijos vardu
Tarja Cronberg
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 527.352   B7-0152/2014
2014 m. vasario 4 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo
(2014/2533(RSP))
Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman
S&D frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 527.347   B7-0147/2014
2014 m. vasario 4 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl padėties Egipte
(2014/2532(RSP))
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 527.345   RC-B7-0145/2014
2014 m. vasario 5 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B7-0145/2014)
ALDE (B7-0146/2014)
S&D (B7-0147/2014)
EFD (B7-0148/2014)
Verts/ALE (B7-0153/2014)
ECR (B7-0154/2014)
dėl padėties Egipte
(2014/2532(RSP))
Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Andrzej Grzyb
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Mara Bizzotto
EFD frakcijos vardu
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas