Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "150" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Arlacchi Pino"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.892   B7-0263/2013
2013 m. birželio 5 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
Ginklų eksportas: Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
(2013/2657(RSP))
Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.885   RC-B7-0258/2013
2013 m. liepos 2 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7-0258/2013)
S&D (B7-0263/2013)
GUE/NGL (B7-0264/2013)
Ginklų eksportas. Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
(2013/2657(RSP))
Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Knut Fleckenstein
S&D frakcijos vardu
Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou
GUE/NGL frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.856   RC-B7-0243/2013
2013 m. gegužės 22 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7-0243/2013)
ECR (B7-0244/2013)
PPE (B7-0246/2013)
S&D (B7-0247/2013)
GUE/NGL (B7-0249/2013)
Ruanda: Victoire Ingabire byla
(2013/2641(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D frakcijos vardu
Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Barbara Lochbihler
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.850   RC-B7-0237/2013
2013 m. gegužės 22 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7-0237/2013)
PPE (B7-0238/2013)
S&D (B7-0241/2013)
ALDE (B7-0242/2013)
GUE/NGL (B7-0245/2013)
dėl Indijos: mirties bausmės įvykdymo Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikio
(2013/2640(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou
S&D frakcijos vardu
Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula
ALDE frakcijos vardu
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.849   B7-0236/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.847   RC-B7-0234/2013
2013 m. gegužės 22 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7-0234/2013)
S&D (B7-0236/2013)
ALDE (B7-0239/2013)
GUE/NGL (B7-0240/2013)
Gvantanamas: kalinių bado streikas
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou
S&D frakcijos vardu
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze
ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
GUE/NGL frakcijos vardu
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.835   B7-0222/2013
2013 m. gegužės 20 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse
(2013/2611(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin, Inés Ayala Sender
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
2013 m. gegužės 22 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.815   B7-0189/2013
2013 m. gegužės 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo
(2013/2612(RSP))
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
2013 m. gegužės 20 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa
S&D frakcijos vardu
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
ALDE frakcijos vardu
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock
ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas