Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
139 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Χρυσόγελος Νικος"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
E-004776/2014
15 Απριλίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Erik Bánki (PPE), Csaba Sógor (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), Teresa Riera Madurell (S&D), Oreste Rossi (PPE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Monika Panayotova (PPE), Kathleen Van Brempt (S&D)
Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής
O-000056/2014
7 Απριλίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Κρατικές ενισχύσεις στις εκποιήσεις δημόσιων εκτάσεων στη Βουλγαρία
E-002451/2014
4 Μαρτίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Χώρος διάθεσης απορριμμάτων στο χωριό Tzalapitza της Βουλγαρίας
E-002329/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Η έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ανταλλαγής εκτάσεων στην κορυφή Κομ, στην κορυφή Περελίκ και στις εκβολές του ποταμού Κάμτσια στη Βουλγαρία
E-002328/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Η ανάγκη να χαρακτηρίσει η Βουλγαρία, μετά από καθυστέρηση επτά ετών, περιοχή στην οροσειρά Ρίλα ως ζώνη Natura 2000 για την προστασία της καφέ αρκούδας
E-002327/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Επικίνδυνος και πεπαλαιωμένος χώρος διάθεσης απορριμμάτων στον δήμο Παζαρτζίκ στη Βουλγαρία
E-002326/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Ανεπαρκή πρόστιμα για ρυπογόνες εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία
E-002325/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Εγκατάσταση έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις στην πόλη Kardjali της Βουλγαρίας
E-002324/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Σχέδια για την κατασκευή δεύτερου κωπηλατικού καναλιού στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας με χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό μέσο Jessica
E-002323/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου