Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Βοήθεια για τους γεωργούς που επλήγησαν από τον παγετό
O-0026/07
11 Μαΐου 2007
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski και Roberts Zīle προς την Επιτροπή
Απώλειες εξαιτίας των παγετών στην Πολωνία
P-2635/07
10 Μαΐου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Προοπτικές προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P-1415/07
8 Μαρτίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς φρούτων και λαχανικών
E-0414/07
26 Ιανουαρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Οριστικοί δασμοί αντιντάμπιγκ επί της εισαγωγής κατεψυγμένων φραουλών από την Κίνα
P-0333/07
24 Ιανουαρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Απαίτηση θεώρησης για μετάβαση στις ΗΠΑ για τους πολίτες 10 κρατών μελών της ΕΕ
O-0127/06
22 Νοεμβρίου 2006
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Hynek Fajmon, Miroslav Ouzký, Nina Škottová, Ivo Strejček, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Jaroslav Zvěřina, Valdis Dombrovskis, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Laima Liucija Andrikienė, Vytautas Landsbergis, Konstantinos Hatzidakis, Etelka Barsi-Pataky, Zsolt László Becsey, Antonio De Blasio, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Péter Olajos, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Anna Záborská, Tunne Kelam, David Casa, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Barbara Kudrycka, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Yiannakis Matsis και Peter Šťastný προς την Επιτροπή
Απλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
E-4990/06
9 Νοεμβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Οι απαιτήσεις "διασταυρούμενης συμμόρφωσης" (cross-compliance) στα νέα κράτη μέλη
P-4981/06
8 Νοεμβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Προοπτικές της καπνοκαλλιέργειας στα νέα κράτη μέλη
E-4795/06
26 Οκτωβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η διεύρυνση των χώρου Σένγκεν με τα νέα κράτη μέλη
P-4402/06
5 Οκτωβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου