Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Αναβολή της ένταξης των νέων κρατών μελών στον χώρο Σένγκεν
O-0112/06
3 Οκτωβρίου 2006
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Zita Pleštinská, Peter Šťastný, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Monika Beňová, Vladimír Maňka, Miloš Koterec, Irena Belohorská, Peter Baco, Sergej Kozlík, Tomáš Zatloukal, Jan Březina, Miroslav Ouzký, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Petr Duchoň, Jaroslav Zvěřina, Nina Škottová, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček, Libor Rouček, Joseph Muscat, Aldis Kušķis, Bernd Posselt, Árpád Duka-Zólyomi, Małgorzata Handzlik, Edit Bauer, Rihards Pīks, Paweł Piskorski, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski, Ioannis Kasoulides, Danutė Budreikaitė, Justas Paleckis, Zdzisław Podkański, Romana Jordan Cizelj, Jan Olbrycht, Pál Schmitt, Alojz Peterle, Tadeusz Zwiefka, Zbigniew Zaleski, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská, Guido Podestà, Lívia Járóka, Jerzy Buzek, Zuzana Roithová, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, József Szájer, Csaba Őry, Vladimír Železný, Jana Hybášková, Stanisław Jałowiecki, Ljudmila Novak, Lambert van Nistelrooij, Filip Kaczmarek, László Surján, Alexander Stubb, Jas Gawronski, Barbara Kudrycka, Etelka Barsi-Pataky, Albert Deß, Simon Busuttil, Grażyna Staniszewska, Michael Gahler, Luisa Rudi Ubeda, Czesław Siekierski, Jan Masiel, John Bowis, Zbigniew Kuźmiuk, Tunne Kelam, Ryszard Czarnecki, Marek Czarnecki, Horst Posdorf, Thomas Ulmer, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, John Purvis, Béla Glattfelder, Zsolt Becsey, Andreas Schwab, Manolis Mavrommatis, Leopold Rutowicz, Henrik Lax και Charles Tannock προς την Επιτροπή
Καταστροφικές επιπτώσεις από την ξηρασία στην Πολωνία
P-3657/06
1 Αυγούστου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Πλεονασματικά αποθέματα στα νέα κράτη μέλη
E-3655/06
31 Ιουλίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εμπορικές συναλλαγές γεωργικών προϊόντων διατροφής
P-3549/06
18 Ιουλίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Άμεσες πληρωμές στους πολωνούς αγρότες
E-2295/06
15 Μαΐου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η αγορά μαλακών φρούτων στην Πολωνία
P-2156/06
5 Μαΐου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εμπάργκο επί της εξαγωγής πολωνικών γεωργικών προϊόντων προς τη Ρωσία
P-2053/06
28 Απριλίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ενίσχυση του τομέα των πουλερικών
P-1577/06
31 Μαρτίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Άνοιγμα των αγορών εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E-0793/06
16 Φεβρουαρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς το Συμβούλιο
Εισαγωγή αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
E-0745/06
15 Φεβρουαρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου