Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Η αγορά γάλακτος στην Πολωνία
P-0551/06
6 Φεβρουαρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ορισμός για τη βότκα
P-0402/06
27 Ιανουαρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η κατάσταση στην πολωνική αγορά μαλακών φρούτων
E-4911/05
15 Δεκεμβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ανεπαρκής τελωνειακή προστασία των γεωργικών προϊόντων κατά τις γεωργικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ
P-4909/05
15 Δεκεμβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια λόγω της κατασκευής του βορειοευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου, του λεγόμενου Βαλτικού αγωγού
O-0113/05
13 Δεκεμβρίου 2005
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati και Adam Gierek προς την Επιτροπή
Το ζήτημα της ρωσικής απαγόρευσης της εισαγωγής κρέατος και οπωροκηπευτικών από την Πολωνία
P-4408/05
17 Νοεμβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Το μέλλον της βιομηχανίας υποδημάτων στην ΕΕ
O-0103/05
28 Οκτωβρίου 2005
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Joan Calabuig Rull, Enrique Barón Crespo, Raimon Obiols i Germà, José Ribeiro e Castro, Czesław Siekierski, Carlos Carnero González, Luis Yañez-Barnuevo García, Iles Braghetto, María Salinas García, Bárbara Dührkop Dührkop, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Manuel Medina Ortega, Maria Badia I Cutchet, María Sornosa Martínez, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Emanuel Fernandes, Andres Tarand, Manuel dos Santos, Bernadette Vergnaud, Rosa Miguélez Ramos, Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell, Josu Ortuondo Larrea, María Valenciano Martínez-Orozco, Javier Moreno Sánchez, Bernard Poignant, Bernadette Bourzai, Kader Arif, Catherine Trautmann, Iratxe García Pérez, Emilio Menéndez del Valle, Miguel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Alejandro Cercas, Rosa Díez González, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Sebastiano Musumeci, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Pia Locatelli, Mario Mantovani, Francesco Musotto, Jas Gawronski, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Cristina Gutiérrez-Cortines, Konstantinos Hatzidakis, Richard Falbr, Dominique Vlasto, Antonio Tajani, Zbigniew Kuźmiuk, Ignasi Guardans Cambó, Patrizia Toia και Fausto Correia προς την Επιτροπή
Προστασία της αγοράς των νέων χωρών της ΕΕ (και ειδικότερα της Πολωνίας) στον τομέα των κόκκινων φρούτων
E-1804/04
29 Ιουλίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: SIEKIERSKI Czesław (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου