Parlamentné otázky
Výsledky: 48 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Siekierski Czesław Adam"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5
Oddialenie vstupu nových členských štátov do Schengenského priestoru
O-0112/06
3. októbra 2006
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Zita Pleštinská, Peter Šťastný, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Monika Beňová, Vladimír Maňka, Miloš Koterec, Irena Belohorská, Peter Baco, Sergej Kozlík, Tomáš Zatloukal, Jan Březina, Miroslav Ouzký, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Petr Duchoň, Jaroslav Zvěřina, Nina Škottová, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček, Libor Rouček, Joseph Muscat, Aldis Kušķis, Bernd Posselt, Árpád Duka-Zólyomi, Małgorzata Handzlik, Edit Bauer, Rihards Pīks, Paweł Piskorski, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski, Ioannis Kasoulides, Danutė Budreikaitė, Justas Paleckis, Zdzisław Podkański, Romana Jordan Cizelj, Jan Olbrycht, Pál Schmitt, Alojz Peterle, Tadeusz Zwiefka, Zbigniew Zaleski, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská, Guido Podestà, Lívia Járóka, Jerzy Buzek, Zuzana Roithová, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, József Szájer, Csaba Őry, Vladimír Železný, Jana Hybášková, Stanisław Jałowiecki, Ljudmila Novak, Lambert van Nistelrooij, Filip Kaczmarek, László Surján, Alexander Stubb, Jas Gawronski, Barbara Kudrycka, Etelka Barsi-Pataky, Albert Deß, Simon Busuttil, Grażyna Staniszewska, Michael Gahler, Luisa Rudi Ubeda, Czesław Siekierski, Jan Masiel, John Bowis, Zbigniew Kuźmiuk, Tunne Kelam, Ryszard Czarnecki, Marek Czarnecki, Horst Posdorf, Thomas Ulmer, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, John Purvis, Béla Glattfelder, Zsolt Becsey, Andreas Schwab, Manolis Mavrommatis, Leopold Rutowicz, Henrik Lax a Charles Tannock Komisii
Disastrous drought in Poland
P-3657/06
1 August 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Surplus stocks in the new Member States
E-3655/06
31 July 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Trade in agri-foodstuffs
P-3549/06
18 July 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Direct payments for Polish farmers
E-2295/06
15 May 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Soft fruit market in Poland
P-2156/06
5 May 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Embargo on Polish agricultural exports to Russia
P-2053/06
28 April 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Support for the poultry sector
P-1577/06
31 March 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Opening of EU Member States' labour markets
E-0793/06
16 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Council
Aluminium imports to the EU
E-0745/06
15 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
1 2 3 4 5
Právne oznámenie