Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5
Εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009 σχετικά με την αντιμετώπιση κρίσεων από την ΕΚ
E-3639/09
7 Μαΐου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) και Maria Martens (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Διαρθρωτικές ενισχύσεις/χρηματοδοτικοί πόροι του ΜΠΒ για τη Δημοκρατία της Σερβίας και τους σερβικούς θύλακες στη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου
E-3498/09
4 Μαΐου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Angelika Beer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό για τη διοίκηση του Μέσου Σταθερότητας
P-2654/09
31 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Angelika Beer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2008
O-0110/08/αναθ. 1
15 Οκτωβρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Tobias Pflüger και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGLς %sStefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE προς το Συμβούλιο
Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και η κοινή θέση που πρέπει να εγκριθεί
O-0109/08
15 Οκτωβρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UENς %sElmar Brok προς το Συμβούλιο
Macedonian Airlines (MAT)
E-2790/08
6 Μαΐου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Angelika Beer (Verts/ALE) και Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Απόφαση 1325 του κ. Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών - ο ρόλος των φύλων στην οικοδόμηση της ειρήνης - εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ
O-0046/08
18 Απριλίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer και Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi και Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DEς %sĢirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN προς την Επιτροπή
Απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών - ο ρόλος των φύλων στην οικοδόμηση της ειρήνης - εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ
O-0045/08
18 Απριλίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer και Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi και Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DEς %sĢirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN προς το Συμβούλιο
Ανάρμοστη συμπεριφορά γάλλων στρατιωτών της ΕΠΑΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης "Artemis" στη ΛΔΚ (Bunia) το 2003
E-2057/08
3 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Angelika Beer (Verts/ALE) προς το Συμβούλιο
Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου
O-0030/08/αναθ. 1
1 Απριλίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer και Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UENς %sKarl von Wogau και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου