Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
26 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Özdemir Cem"  
1 2 3
Απόφαση 'Soysal' του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΕΔ) της 19ης.2.2009 - Υποχρέωση λήψεως θεωρήσεως για την είσοδο στο έδαφος κράτους μέλους
P-2414/09
30 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Cem Özdemir (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Προστασία των ζώων στην Τουρκία
E-0135/09
12 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) και Cem Özdemir (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Μονή Mor Gabriel
E-6882/08
12 Δεκεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Heide Rühle (Verts/ALE) και Cem Özdemir (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για την μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων
O-0132/08
3 Δεκεμβρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior και Marianne Mikko προς την Επιτροπή
Επανεγκατάσταση των προσφύγων του Γκουαντάναμο
O-0130/08
20 Νοεμβρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa και Marianne Mikko προς το Συμβούλιο
Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού των νησιών Gökçeada (Ίμβρος) και Bozcaada (Τένεδος)
E-5765/08
15 Οκτωβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) και Cem Özdemir (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Νέες αποδείξεις για την εμπλοκή ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις "μεταφορές ατόμων" εκ μέρους της CΙΑ στο Guantanamo
P-2601/08
23 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Cem Özdemir (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Δαπάνες στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας και του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) για τα κράτη της νότιας Μεσογείου
E-1837/08
25 Μαρτίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Cem Özdemir (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Προστασία των υδάτων στην Κέρκυρα
E-1531/08
5 Μαρτίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Cem Özdemir (Verts/ALE) και Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) προς την Επιτροπή
Νέα στοιχεία για την εμπλοκή κρατών μελών της ΕΕ στην παράδοση κρατουμένων στο Γκουαντάναμο από τη CIA
O-0018/08
15 Φεβρουαρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALEς %sAna Maria Gomes προς την Επιτροπή
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου