Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Pirilli Umberto"  
1 2 3
Οίνοι ροζέ και επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές
O-0067/09
2 Απριλίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák και Dominique Vlasto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDEς %sSergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli και Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN προς την Επιτροπή
Έκδοση των τρομοκρατών
E-0740/09
30 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Domenico Antonio Basile (UEN), Sergio Berlato (UEN), Alessandro Foglietta (UEN), Antonio Mussa (UEN), Umberto Pirilli (UEN) και Salvatore Tatarella (UEN) προς την Επιτροπή
Φορολογικές διευκολύνσεις για συνεταιριστικές εταιρείες κοινωνικής αλληλεγγύης
E-5208/07
11 Οκτωβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Adriana Poli Bortone (UEN), Sergio Berlato (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Umberto Pirilli (UEN) και Salvatore Tatarella (UEN) προς την Επιτροπή
Εξετάσεις για την εισαγωγή στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές στην Ιταλία
E-4644/07
17 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Umberto Pirilli (UEN) προς την Επιτροπή
Υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στην Ιταλία
E-4513/07
12 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Adriana Poli Bortone (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Sergio Berlato (UEN), Umberto Pirilli (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Salvatore Tatarella (UEN) και Alessandro Foglietta (UEN) προς την Επιτροπή
Βοήθεια για τους γεωργούς που επλήγησαν από τον παγετό
O-0026/07
11 Μαΐου 2007
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski και Roberts Zīle προς την Επιτροπή
Φάκελος Mitrokhin
E-0996/07
19 Φεβρουαρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Adriana Poli Bortone (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Umberto Pirilli (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Salvatore Tatarella (UEN), Alessandro Foglietta (UEN), Sergio Berlato (UEN) και Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) προς την Επιτροπή
Προστασία της παραγωγής αιθερίων ελαίων
P-5533/06
6 Δεκεμβρίου 2006
word
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Umberto Pirilli (UEN) προς την Επιτροπή
Οι προοπτικές του προγράμματος Galileo
O-0094/06
11 Σεπτεμβρίου 2006
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Etelka Barsi-Pataky και Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDEς %sUmberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN προς την Επιτροπή
Χρήση ροκανιδίων για την γήρανση του οίνου
O-0060/06
7 Ιουνίου 2006
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Vincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani και Nicola Zingaretti προς την Επιτροπή
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου