Interpelacje
Znaleziono 14 wynik(-i) dla "7 kadencja, Járóka Lívia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2
Rzetelne informacje dla rodziców i pasażerów starszych wiekiem podróżujących drogą lotniczą
O-0217/2010
20 grudnia 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer
Uznanie przez UE faktu ludobójstwa Romów w czasie drugiej wojny światowej
O-0213/2010
15 grudnia 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Catherine Grèze, Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Renate Weber, Alexander Alvaro, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Thomas Händel, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Andrey Kovatchev, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Rovana Plumb, Raül Romeva i Rueda, Jutta Steinruck, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Rui Tavares, László Tőkés, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer
Implementation of the EP resolution on the environmental impact of the planned gas pipeline in the Baltic Sea to link up Russia and Germany
O-0118/09
26 October 2009
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure by Radvilė Morkūnaitė, Sandra Kalniete, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Thomas Mann, Tunne Kelam, Isabella Lövin, Leonidas Donskis, Anna Rosbach, Charles Tannock, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Algirdas Saudargas, Elisabeth Morin-Chartier, Marietta Giannakou, Vytautas Landsbergis, Gay Mitchell, Arturs Krišjānis Kariņš, Jan Olbrycht, Sławomir Witold Nitras, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Andrzej Grzyb, Janusz Lewandowski, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Tadeusz Zwiefka, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Philippe Juvin, Lívia Járóka, Romana Jordan Cizelj, Gaston Franco, Miroslav Mikolášik, Nadezhda Mihaylova, György Schöpflin, Birgit Schnieber-Jastram, Anna Záborská, Mario Mauro, János Áder, Wim van de Camp, Bendt Bendtsen, Bernd Posselt, Carl Haglund, Seán Kelly and Heidi Hautala to the Commission
Wdrożenie rezolucji PE w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego
O-0117/09
26 października 2009
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Radvilė Morkūnaitė, Sandra Kalniete, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Thomas Mann, Tunne Kelam, Isabella Lövin, Leonidas Donskis, Anna Rosbach, Charles Tannock, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Algirdas Saudargas, Elisabeth Morin-Chartier, Marietta Giannakou, Vytautas Landsbergis, Gay Mitchell, Arturs Krišjānis Kariņš, Jan Olbrycht, Sławomir Witold Nitras, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Andrzej Grzyb, Janusz Lewandowski, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Tadeusz Zwiefka, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Philippe Juvin, Lívia Járóka, Romana Jordan Cizelj, Gaston Franco, Miroslav Mikolášik, Nadezhda Mihaylova, György Schöpflin, Birgit Schnieber-Jastram, Anna Záborská, Mario Mauro, János Áder, Wim van de Camp, Bendt Bendtsen, Bernd Posselt, Carl Haglund, Seán Kelly oraz Heidi Hautala do Rady
1 2
Informacja prawna