Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Navigation systems and animal transport
E-010775/2012
28 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης - απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ΜΚΟ
O-000194/2012
12 Νοεμβρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
João Ferreira, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Jacky Hénin, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Request for drafts of the new Tobacco Directive1. Can the Commission - upholding the principle of Commission transparency - forward to Parliament the new Tobacco Directive or a draft thereof, in the form in which it existed when Commissioner Dalli resigned?
P-009863/2012
29 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Widespread failure to comply with animal welfare law in the Netherlands
E-009751/2012
24 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των ΓΤΟ
O-000165/2012
27 Σεπτεμβρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Martina Anderson, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Μονσάντο
E-008307/2012
21 Σεπτεμβρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unilateral price cuts for dairy suppliers - a violation of the EU Treaty
E-008190/2012
18 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Cross-border risks linked to the nuclear power stations in Tihange and Doel
E-007825/2012
4 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)
Pesticide safety regimes
E-006255/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Reporting of fraud by Commissioner
E-005865/2012
12 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου