Парламентарни въпроси
111 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Положението на мигрантите в Гърция
O-000087/12
29 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
от Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck и Frédérique Riesот името на групата ALDE
Облекчаване на визовия режим за студенти от Южното Средиземноморие
O-000063/2012
8 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE
Инкриминирането на бездомни лица в Унгария
O-000061/2012
8 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE
Инкриминирането на бездомни лица в Унгария
O-000060/2012
8 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE
Положението с гръцката система за убежище
E-002622/2012
7 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Епидемията от вируса от Шмаленберг
O-000057/2012
7 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
George Lyon, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE
Улесняване на издаването на визи за студентите от съседните страни на юг от Съюза
O-000049/2012
5 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, от името на групата S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE
Carlos Coelho, от името на групата PPE
Улесняване на издаването на визи за студентите от страни, които граничат на юг със Съюза
O-000048/2012
5 март 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, от името на групата S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE
Carlos Coelho, от името на групата PPE
Присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и реформата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)
O-000037/12
15 февруари 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
от Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki и Kristiina Ojulandот името на групата ALDE
Присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и реформата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)
O-000036/12
15 февруари 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
от Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki и Kristiina Ojulandот името на групата ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация