Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Χρήση κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη εν πτήσει
O-000025/2013
6 Μαρτίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Μεταρρύθμιση του Συντάγματος στην Ουγγαρία
O-000024/2013
6 Μαρτίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Conditions according to which the Commission holds multilingual consultations
E-001654/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας και της αθιγγανοφοβίας στην ΕΕ
O-000009/2013
6 Φεβρουαρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας και της αθιγγανοφοβίας στην ΕΕ
O-000008/2013
6 Φεβρουαρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Refusal to terminate a pregnancy
E-010748/2012
27 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
EU preparation for a possible influx of asylum seekers from Syria
O-000172/2012
18 October 2012
html
Question for oral answer
to the Commission
Rule 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, on behalf of the ALDE Group
EU preparation for a possible influx of asylum seekers from Syria
O-000171/2012
18 October 2012
html
Question for oral answer
to the Council
Rule 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, on behalf of the ALDE Group
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου