Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Γαλλικός νόμος σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και ερμηνεία των άρθρων 5, παράγραφος 2, και 8, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές
E-8155/2010
30 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Κοινοτικές συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες
O-0116/2010
30 Αυγούστου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Πόροι της ΕΕ για την εξέγερση στο Αφγανιστάν
E-6051/2010
26 Ιουλίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Αυξανόμενες απειλές για την ελευθερία της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης σε κράτη μέλη της ΕΕ και σχέδιο δράσης της Επιτροπής
O-0103/2010
5 Ιουλίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
"Νόμος φίμωτρο" στην Ιταλία
O-0086/2010
9 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Πρόσφατες δηλώσεις ηγετών της καθολικής εκκλησίας για την παιδοφιλία
O-0058/10
6 Μαΐου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού υποβολή: Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki και Luigi de Magistris, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE προς την Επιτροπή
Παραπομπή της Google στην Ιταλία
E-1622/10
5 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) και Baroness Sarah Ludford (ALDE) προς την Επιτροπή
Παραπομπή της Google στην Ιταλία
E-1621/10
5 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) και Baroness Sarah Ludford (ALDE) προς το Συμβούλιο
Προστασία της πολυγλωσσίας
E-0417/10
26 Ιανουαρίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Nathalie Griesbeck (ALDE) προς την Επιτροπή
Γαλλικό σχέδιο νόμου σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού ("Grand Paris")
E-6628/09
17 Δεκεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Nathalie Griesbeck (ALDE) και Marielle De Sarnez (ALDE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου