Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Σένγκεν - παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα
O-000133/2012
26 Ιουνίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Σένγκεν - παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα
O-000132/2012
26 Ιουνίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου διατήρησης δεδομένων
O-000124/2012
12 Ιουνίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Arrests of HIV-positive women, compulsory HIV testing and protection of personal and sensitive data in Greece and in the EU
E-004637/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
Συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της επιτροπής LIBE του ΕΚ στη Σικελία και περιπτώσεις πρόσφατων θανάτων στη Μεσόγειο
O-000094/12
2 Απριλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo και Nathalie Griesbeckεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της επιτροπής LIBE στη Σικελία και περιπτώσεις πρόσφατων θανάτων στη Μεσόγειο
O-000093/12
2 Απριλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo και Nathalie Griesbeckεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου