Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Η κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα
O-000087/12
29 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck και Frédérique Riesεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων για φοιτητές από χώρες της Νότιας Μεσογείου
O-000063/2012
8 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ποινικοποίηση των αστέγων στην Ουγγαρία
O-000061/2012
8 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ποινικοποίηση των αστέγων στην Ουγγαρία
O-000060/2012
8 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Επιδημία Schmallenberg
O-000057/2012
7 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
George Lyon, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διευκόλυνση στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) στους σπουδαστές από τις γειτονικές χώρες νοτίως της ΕΕ
O-000049/2012
5 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους φοιτητές στις χώρες της Νότιας Γειτονίας της Ένωσης
O-000048/2012
5 Μαρτίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Προσχώρηση της ΕΕ στην ECHR και μεταρρύθμιση του ECtHR
O-000037/12
15 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki και Kristiina Ojulandεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Προσχώρηση της ΕΕ στην ECHR και μεταρρύθμιση του ECtHR
O-000036/12
15 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki και Kristiina Ojulandεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου