Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
VP/HR - Human rights violations and self-immolations in Tibet
E-001360/2012
6 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Η κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα
O-000330/2011
15 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Η κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα
O-000329/2011
15 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διεθνοτική βία στο Κοσσυφοπέδιο και αιτήσεις ασύλου
E-011476/2011
28 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Πολυγλωσσία και ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
E-011475/2011
28 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Πρόσβαση των λαθρομεταναστών στην υγειονομική περίθαλψη
O-000301/2011
15 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διακρίσεις και διώξεις κατά των Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ και η στρατηγική-πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις της ΕΕ
O-000275/2011
18 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διακρίσεις και διώξεις κατά των Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ και η στρατηγική-πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις της ΕΕ
O-000274/2011
18 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Δικαιώματα των παιδιών στην ΕΕ
O-000273/2011
18 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου