Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Δικαιώματα των παιδιών στην ΕΕ
O-000272/2011
18 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ
O-000253/2011
13 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ
O-000252/2011
13 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Νέος ρουμανικός αστικός κώδικας και ελεύθερη κυκλοφορία για πρόσωπα ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικοί)
O-000247/2011
13 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Νέος ρουμανικός αστικός κώδικας και ελεύθερη κυκλοφορία για πρόσωπα ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικοί)
O-000246/2011
13 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης
O-000238/2011
6 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Georgios Papanikolaou, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kyriacos Triantaphyllides, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ενίσχυση της ΕΕ προς τους πρόσφυγες στην Τυνησία
O-000206/2011
19 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Σαρωτές σώματος
O-000200/2011
15 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ του γαλλικού νόμου αριθ. 2011-672 της 16ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μετανάστευση, την ένταξη και την ιθαγένεια
E-008463/2011
14 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της νομοθεσίας για την πάταξη της διαφθοράς και της πραγματικότητας
O-000194/2011
7 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου