Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της νομοθεσίας για την πάταξη της διαφθοράς και της πραγματικότητας
O-000193/2011
7 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Η οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση των δεδομένων
O-000192/2011
7 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Θάνατος 61 μεταναστών που επέβαιναν σε πλοίο στη Μεσόγειο τον Μάρτιο του 2011
E-007026/2011
8 Ιουλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Θάνατος 61 μεταναστών που επέβαιναν σε πλοίο στη Μεσόγειο Θάλασσα τον Μάρτιο του 2011
E-007025/2011
8 Ιουλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Στήριξη της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία στην Τυνησία
E-006908/2011
5 Ιουλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Συμβατότητα του γαλλικού νόμου σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
E-006666/2011
28 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Στήριξη της ΕΕ στους πρόσφυγες και τη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία στην Τυνησία
O-000167/2011
24 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η γερμανική Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων και οι ευρωπαίοι γονείς
E-006421/2011
21 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
O-000120/2011
12 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
O-000119/2011
12 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου