Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να άρει την αναστολή λειτουργίας των εκτάκτων στρατοδικείων στον Κόλπο του Γκουαντάναμο
O-000055/2011
10 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Θέσπιση κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων της ΕΕ
O-000045/2011
1 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Άδεια ιπτάμενου προσωπικού
E-001737/2011
16 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Δημοσίευση του επίσημου ημερολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους - παραβίαση της αρχής της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας
O-000033/2011
8 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Lara Comi, Francesco Enrico Speroni, Licia Ronzulli, Barbara Matera, Giovanni Collino, Paolo Bartolozzi, Crescenzio Rivellini, Antonio Cancian, Carlo Fidanza, Alfredo Pallone, Vito Bonsignore, Salvatore Tatarella, Potito Salatto, Marco Scurria, Tiziano Motti, Aldo Patriciello, Herbert Dorfmann, Magdi Cristiano Allam, Iva Zanicchi, Clemente Mastella, Gabriele Albertini, Giovanni La Via, Cristiana Muscardini, Salvatore Iacolino, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Frances Silvestris, Amalia Sartori, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Silvia Costa, Debora Serracchiani, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà, Mario Borghezio, Konstantinos Poupakis, Filip Kaczmarek, Georgios Papanikolaou, Anne Delvaux, Rareş-Lucian Niculescu, Sari Essayah, Veronica Lope Fontagné, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Frank Engel, Santiago Fisas Ayxela, Jim Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, Esther Herranz García, Jean-Pierre Audy, Roger Helmer, Richard Ashworth, Slavi Binev, Philip Claeys, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Philippe Juvin, Piotr Borys, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Jiří Maštálka
Παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την Ελλάδα και το Βέλγιο
O-000023/2011
3 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την Ελλάδα και το Βέλγιο
O-000022/2011
3 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Δημοσίευση του επίσημου ημερολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους: παραβίαση της αρχής της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
E-000994/2011
31 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Carlo Casini (PPE), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD), Lara Comi (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni Collino (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Potito Salatto (PPE), Sergio Berlato (PPE), Marco Scurria (PPE), Tiziano Motti (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Giovanni La Via (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Amalia Sartori (PPE), Francesco De Angelis (S&D), Guido Milana (S&D), Gianluca Susta (S&D), Silvia Costa (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Mario Pirillo (S&D), Patrizia Toia (S&D), Lorenzo Fontana (EFD), Mara Bizzotto (EFD), Fiorello Provera (EFD), Giancarlo Scottà (EFD), Mario Borghezio (EFD), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Manfred Weber (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Anne Delvaux (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), Sari Essayah (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), Frank Engel (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Jim Higgins (PPE), Constance Le Grip (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Bernd Posselt (PPE), Esther Herranz García (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Roger Helmer (ECR), Richard Ashworth (ECR), Alan
Για ένα ενιαίο σήμα της βιώσιμης αλιείας στην Ευρώπη
E-000853/2011
27 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Robert Rochefort (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αρχιτεκτόνων
E-000852/2011
27 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE), Robert Rochefort (ALDE)
Κλητεύσεις στις ΗΠΑ σε σχέση με το Wikileaks και κανόνες προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ
O-000004/2011
11 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου