Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
111 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Κλητεύσεις στις ΗΠΑ σε σχέση με το Wikileaks και οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
O-000003/2011
11 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
O-0193/2010
24 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Frances Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino
Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
O-0192/2010
24 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Frances Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino
Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία με τη Λιβύη
E-010029/2010
18 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Renate Weber (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Louis Michel (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Κοινοτικές επιδοτήσεις - Διασυνοριακό EURES
E-9214/2010
27 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη
O-0170/2010
20 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη
O-0169/2010
20 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Βάσεις δεδομένων για τους Ρομά και μεροληπτική μεταχείριση στη Γαλλία και την ΕΕ
O-0154/2010
12 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Οικογενειακά επιδόματα και διασυνοριακοί εργαζόμενοι στη Γαλλία
E-8531/2010
8 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων των διασυνοριακών εργαζομένων στο Λουξεμβούργο
E-8530/2010
8 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου