Parlamentné otázky
Výsledky: 111 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Griesbeck Nathalie"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rozhodnutie vlády USA zrušiť pozastavenie súdnych konaní tzv. vojenskej komisie v Zálive Guantánamo
O-000055/2011
10. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, v mene skupiny ALDE
Vytvorenie spoločného programu presídľovania EÚ pre utečencov
O-000045/2011
1. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Pilot licences
E-001737/2011
16 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Vydanie oficiálneho diára Európskej únie pre mladých ľudí - porušenie zásady slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania
O-000033/2011
8. februára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Lara Comi, Francesco Enrico Speroni, Licia Ronzulli, Barbara Matera, Giovanni Collino, Paolo Bartolozzi, Crescenzio Rivellini, Antonio Cancian, Carlo Fidanza, Alfredo Pallone, Vito Bonsignore, Salvatore Tatarella, Potito Salatto, Marco Scurria, Tiziano Motti, Aldo Patriciello, Herbert Dorfmann, Magdi Cristiano Allam, Iva Zanicchi, Clemente Mastella, Gabriele Albertini, Giovanni La Via, Cristiana Muscardini, Salvatore Iacolino, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Frances Silvestris, Amalia Sartori, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Silvia Costa, Debora Serracchiani, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà, Mario Borghezio, Konstantinos Poupakis, Filip Kaczmarek, Georgios Papanikolaou, Anne Delvaux, Rareş-Lucian Niculescu, Sari Essayah, Veronica Lope Fontagné, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Frank Engel, Santiago Fisas Ayxela, Jim Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, Esther Herranz García, Jean-Pierre Audy, Roger Helmer, Richard Ashworth, Slavi Binev, Philip Claeys, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Philippe Juvin, Piotr Borys, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Jiří Maštálka
Porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach Gréckom a Belgickom
O-000023/2011
3. februára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, v mene skupiny ALDE
Porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach Gréckom a Belgickom
O-000022/2011
3. februára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, v mene skupiny ALDE
Zverejnenie oficiálneho diára EÚ pre mladých ľudí: porušenie zásady slobody myslenia, názoru a náboženského vyznania
E-000994/2011
31. januára 2011
html
Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Carlo Casini (PPE), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco Enrico Speroni (EFD), Lara Comi (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni Collino (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Potito Salatto (PPE), Sergio Berlato (PPE), Marco Scurria (PPE), Tiziano Motti (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Giovanni La Via (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Amalia Sartori (PPE), Francesco De Angelis (S&D), Guido Milana (S&D), Gianluca Susta (S&D), Silvia Costa (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Mario Pirillo (S&D), Patrizia Toia (S&D), Lorenzo Fontana (EFD), Mara Bizzotto (EFD), Fiorello Provera (EFD), Giancarlo Scottà (EFD), Mario Borghezio (EFD), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Manfred Weber (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Anne Delvaux (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), Sari Essayah (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), Frank Engel (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Jim Higgins (PPE), Constance Le Grip (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Bernd Posselt (PPE), Esther Herranz García (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Roger Helmer (ECR), Richard Ashworth (ECR), Alan
A single label for sustainable fisheries in Europe
E-000853/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Robert Rochefort (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Recognition of architects' professional qualifications
E-000852/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Robert Rochefort (ALDE)
Americké súdne predvolania v súvislosti so stránkou Wikileaks a pravidlá EÚ o ochrane údajov
O-000004/2011
11. januára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie