Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
54 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Paleckis Justas Vincas"  
1 2 3 4 5 6
Πυρηνική ασφάλεια στη γειτονία της ΕΕ
O-000103/2011
20 Απριλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Η ισότητα των φύλων στα πλαίσια της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος
H-000162/2011
22 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Μαΐου 2011
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επανεισδοχής με τη Λευκορωσία και την απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση θεωρήσεων
E-003068/2011
21 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Justas Vincas Paleckis (S&D)
Χρήση του ΔΠΕ στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
H-000135/2011
11 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Απριλίου 2011
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Ενίσχυση στις καινοτόμες επιχειρήσεις των νέων κρατών μελών της ΕΕ
H-000073/2011
2 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Μαρτίου 2011
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κλασικών Σπουδών
H-000029/2011
20 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Φεβρουαρίου 2011
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων της ΕΕ για την ασφαλιστική κάλυψη
E-9748/2010
10 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Απόβλητα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P-9671/2010
9 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας
H-0584/2010
9 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Δεκεμβρίου 2010
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Περιορισμός των συνεπειών της "διαρροής εγκεφάλων"
P-8433/2010
7 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου