Parlamentné otázky
Výsledky: 54 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Paleckis Justas Vincas"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6
Jadrová bezpečnosť v krajinách susediacich s EÚ
O-000103/2011
20. apríla 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Rodová rovnosť v boji proti zmene klímy
H-000162/2011
22. marca 2011
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: mája 2011
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Negotiation of an agreement with Belarus on readmission and the facilitation of visa issuance procedures
E-003068/2011
21 March 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Justas Vincas Paleckis (S&D)
Používanie indexu environmentálnej výkonnosti pri vykonávaní politiky Európskej únie v oblasti životného prostredia
H-000135/2011
11. marca 2011
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: apríla 2011
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Poskytnutie pomoci inovačným podnikom nových členských štátov EÚ
H-000073/2011
2. februára 2011
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: marca 2011
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Financovanie EHU
H-000029/2011
20. januára 2011
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: februára 2011
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Creation of a common EU database on insurance cover
E-9748/2010
10 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Food waste in the EU
P-9671/2010
9 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Vzťahy medzi Európskou úniou a Bieloruskom
H-0584/2010
9. novembra 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: decembra 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Mitigating the effects of the brain drain
P-8433/2010
7 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Právne oznámenie