Parlamentsfrågor
54 träff(ar) för "7:e valperioden, Paleckis Justas Vincas"  
1 2 3 4 5 6
Kärnkraftssäkerheten i EU:s grannskap
O-000103/2011
20 april 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller kampen mot klimatförändringar
H-000162/2011
22 mars 2011
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: maj 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Förhandlingar om återtagandeavtal med Vitryssland och om viseringslättnader
E-003068/2011
21 mars 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Justas Vincas Paleckis (S&D)
Användningen av EPI vid genomförandet av EU:s miljöpolitik
H-000135/2011
11 mars 2011
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: april 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Stöd till innovativa företag i EU:s nya medlemsstater
H-000073/2011
2 februari 2011
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: mars 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Finansiering av EHU
H-000029/2011
20 januari 2011
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: februari 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Upprättandet av en gemensam försäkringsdatabas i EU
E-9748/2010
10 november 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Livsmedelsavfall i EU
P-9671/2010
9 november 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Relationerna mellan EU och Vitryssland
H-0584/2010
9 november 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: december 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
Mildring av följderna av s.k. kunskapsflykt
P-8433/2010
7 oktober 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Justas Vincas Paleckis (S&D)
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande