Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 47 ar "7. parlamentārais sasaukums, Jordan Romana"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5
Use of judicial systems for political reasons in the EU
E-005199/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Milan Zver (PPE), László Tőkés (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Tunne Kelam (PPE)
Stratēģija attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem
O-000042/2014
2014. gada 21. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Romana Jordan, Glenis Willmott, Rebecca Taylor, Carl Schlyter, Marina Yannakoudakis, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā
Personu ar invaliditāti tiesības
O-000013/2014
2014. gada 15. janvāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Bart Staes, Frédéric Daerden, Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Sirpa Pietikäinen, Ádám Kósa, Brian Crowley, Emer Costello, Gay Mitchell, Jim Higgins, Liam Aylward, Marian Harkin, Martina Anderson, Mairead McGuinness, Nessa Childers, Paul Murphy, Pat the Cope Gallagher, Phil Prendergast, Seán Kelly, Alfreds Rubiks, Vytautas Landsbergis, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marisa Matias, Eduard Kukan, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Milan Zver, Mojca Kleva Kekuš, Tanja Fajon, Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Hedh, Marit Paulsen, Mikael Gustafsson, Brian Simpson, David Martin, Jean Lambert
The list of sectors or subsectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage
E-014285/2013
18 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Increase in consumption-related emissions in the EU
P-013684/2013
3 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Funds accessed via the European Investment Bank
E-012562/2013
6 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ļaunprātīga izmantošana diktatora pieminekļa atjaunošanai
E-012252/2013
2013. gada 28. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski,
Komisijai
Reglamenta 117. pants
Milan Zver (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), László Tőkés (PPE), Tunne Kelam (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Marco Scurria (PPE), József Szájer (PPE), Sandra Kalniete (PPE)
Subsidies in the single internal energy market
P-011139/2013
1 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Rights of persons with disabilities
E-010955/2013
26 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ádám Kósa (PPE), Romana Jordan (PPE)
Financing of patents in the European Union
E-009950/2013
6 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE), Ivo Belet (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)
1 2 3 4 5
Juridisks paziņojums