Interpelacje
Znaleziono 47 wynik(-i) dla "7 kadencja, Jordan Romana"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5
Use of judicial systems for political reasons in the EU
E-005199/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Milan Zver (PPE), László Tőkés (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Tunne Kelam (PPE)
Strategia dotycząca alkoholu
O-000042/2014
21 lutego 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Romana Jordan, Glenis Willmott, Rebecca Taylor, Carl Schlyter, Marina Yannakoudakis, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Prawa osób niepełnosprawnych
O-000013/2014
15 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Bart Staes, Frédéric Daerden, Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Sirpa Pietikäinen, Ádám Kósa, Brian Crowley, Emer Costello, Gay Mitchell, Jim Higgins, Liam Aylward, Marian Harkin, Martina Anderson, Mairead McGuinness, Nessa Childers, Paul Murphy, Pat the Cope Gallagher, Phil Prendergast, Seán Kelly, Alfreds Rubiks, Vytautas Landsbergis, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marisa Matias, Eduard Kukan, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Milan Zver, Mojca Kleva Kekuš, Tanja Fajon, Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Hedh, Marit Paulsen, Mikael Gustafsson, Brian Simpson, David Martin, Jean Lambert
The list of sectors or subsectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage
E-014285/2013
18 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Increase in consumption-related emissions in the EU
P-013684/2013
3 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Funds accessed via the European Investment Bank
E-012562/2013
6 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Abuse of the European Agricultural Fund for Rural Development for renovation of a dictator's monument
E-012252/2013
28 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Milan Zver (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), László Tőkés (PPE), Tunne Kelam (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Marco Scurria (PPE), József Szájer (PPE), Sandra Kalniete (PPE)
Subsidies in the single internal energy market
P-011139/2013
1 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE)
Rights of persons with disabilities
E-010955/2013
26 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ádám Kósa (PPE), Romana Jordan (PPE)
Financing of patents in the European Union
E-009950/2013
6 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Romana Jordan (PPE), Ivo Belet (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)
1 2 3 4 5
Informacja prawna