Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Security of gas supply
P-004449/2014
10 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
The possibility of supporting the construction of pedestrian border crossings on the Polish-Ukrainian border from EU funds
E-003400/2014
20 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου για στρατιωτικούς σκοπούς
O-000045/2014
27 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle
European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction
E-002266/2014
26 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Actions relating to Russia's embargo on EU pork imports
E-001734/2014
17 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Ensuring protection for Christian missions and civilians in the Central African Republic, including in the towns of Bocaranga and Ngaoundaye
P-001111/2014
4 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Lime industry on the carbon leakage list 2015-2019
E-000472/2014
20 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
ERDF support for a development project at Bridgestone's Poznan plant
P-000081/2014
7 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
European structural and investment funds 2014-2020 in the Czech Republic and Poland - strengthening of high-voltage and very-high-voltage power transmission grids
E-011547/2013
9 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Evžen Tošenovský (ECR), Konrad Szymański (ECR)
Infringement of the TIR Convention by Russia
E-009967/2013
6 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου