Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αμφισβήτηση, εκ μέρους των ολλανδικών υπηρεσιών, των τελεσίδικων αποφάσεων υιοθεσίας που εκδόθηκαν από πολωνικό δικαστήριο
E-6379/09
9 Δεκεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Λήξη ισχύος του Κανονισμού ΑΚΚ τον Μάιο του 2010
P-6375/09
9 Δεκεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Παρουσία θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους
O-0158/09
7 Δεκεμβρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού υποβολή: Antonio Cancian, Mario Mauro, Fiorello Provera, Elisabetta Gardini, Salvatore Iacolino, Crescenzio Rivellini, Sergio Paolo Frances Silvestris, Aldo Patriciello, Paolo Bartolozzi, Cristiana Muscardini, Mara Bizzotto, Barbara Matera, Lara Comi, Antonello Antinoro, Lorenzo Fontana, Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Iva Zanicchi, Licia Ronzulli, Giovanni Collino, Marco Scurria, Giancarlo Scotta', Potito Salatto, Pablo Arias Echeverría, Raffaele Baldassarre, Pilar Ayuso, Luis de Grandes Pascual, Pilar del Castillo Vera, Santiago Fisas Ayxela, Carmen Fraga Estévez, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato Adrover, Jaime Mayor Oreja, Pablo Zalba Bidegain, Salvatore Tatarella, Magdi Cristiano Allam, Mirosław Piotrowski και Konrad Szymański προς την Επιτροπή
Άρνηση χορήγησης θεώρησης στη διευθύντρια του τηλεοπτικού σταθμού Bielsat
E-5761/09
12 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Πραγματική εξομοίωση του επιπέδου των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E-5666/09
9 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) και Zbigniew Ziobro (ECR) προς την Επιτροπή
Πραγματική εξομοίωση του επιπέδου των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E-5665/09
9 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) και Zbigniew Ziobro (ECR) προς το Συμβούλιο
Καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και αντιδράσεις της Επιτροπής για την απαγόρευσή τους
E-5664/09
9 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) και Zbigniew Ziobro (ECR) προς την Επιτροπή
Διάκριση εις βάρος μιας πολωνής υπηκόου από τη γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt)
E-5590/09
5 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Κατάργηση των πολωνικών σχολείων στη Λευκορωσία
E-5501/09
28 Οκτωβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Επιθέσεις των αρχών της Λευκορωσίας εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού Belsat TV
E-5500/09
28 Οκτωβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου