Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VP/HR - Δίωξη των οπαδών του Falun Gong στο Βιετνάμ
E-011056/2011
18 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Αυθαίρετη προσφυγή στη θανατική ποινή στο Πακιστάν και στο Ιράν για παραβίαση του νόμου περί βλασφημίας
E-011055/2011
18 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Συμπαραγωγή και δημόσια ενίσχυση
E-007986/2011
31 Αυγούστου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Παράνομη φυλάκιση πολωνού πολίτη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
P-007760/2011
5 Αυγούστου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2008
E-007755/2011
4 Αυγούστου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Αντίκτυπος της κατασκευής του αγωγού αερίου Nord Stream στο περιβάλλον της Βαλτικής Θάλασσας
E-006027/2011
9 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), Konrad Szymański (ECR), Sandra Kalniete (PPE), Anna Rosbach (ECR), Tunne Kelam (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Algirdas Saudargas (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE)
Έκθεση "Διαφορετικές οικογένειες, ίδια αγάπη" της ILGA-Europe
P-005413/2011
26 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Πυρηνική ασφάλεια στη γειτονία της ΕΕ
O-000103/2011
20 Απριλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Πρόσφατη αύξηση των διώξεων των χριστιανών και των υπόγειων εκκλησιών στην Κίνα
P-004220/2011
19 Απριλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες
O-000041/2011
23 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου