Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VP/HR - Persecution of Falun Gong practitioners in Vietnam
E-011056/2011
18 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Imposition of the death penalty in Pakistan and Iran for violations of anti-blasphemy laws
E-011055/2011
18 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Cogeneration and state aid
E-007986/2011
31 August 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Illegal imprisonment of a Polish national in the Central African Republic
P-007760/2011
5 August 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Fundamental Rights Agency study 2008
E-007755/2011
4 August 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Impact of the construction of the Nord Stream gas pipeline on the Baltic Sea environment
E-006027/2011
9 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), Konrad Szymański (ECR), Sandra Kalniete (PPE), Anna Rosbach (ECR), Tunne Kelam (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Algirdas Saudargas (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE)
ILGA-Europe 'Different families, same love' exhibition
P-005413/2011
26 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Jadrová bezpečnosť v krajinách susediacich s EÚ
O-000103/2011
20. apríla 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Recent increase in the persecution of Christians and underground churches in China
P-004220/2011
19 April 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Stratégia v oblasti nerastných surovín
O-000041/2011
23. februára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański, v mene skupiny ECR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie