Parlamentsfrågor
52 träff(ar) för "7:e valperioden, Leinen Jo"  
1 2 3 4 5 6
Klimatkonferensen i Durban (COP 17)
O-000216/2011
27 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Det hot mot folkhälsan som antimikrobiell resistens utgör
O-000215/2011
27 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Det hot mot folkhälsan som antimikrobiell resistens utgör
O-000214/2011
27 september 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Förenta nationernas parlamentariska församling
P-008768/2011
23 september 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till rådet
Artikel 117 i arbetsordningen
Jo Leinen (S&D)
Huvudmålen för Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (toppmötet Rio+20) i Rio de Janeiro
O-000182/2011
13 juli 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Huvudmålen för Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (toppmötet Rio+20) i Rio de Janeiro
O-000181/2011
13 juli 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Uttalanden av kommissionsledamot Janusz Lewandowski där klimatförändringarna ifrågasätts
E-006567/2011
24 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Jo Leinen (S&D), Chris Davies (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE)
Riktlinjer för statligt stöd till energiintensiva industrier
O-000158/2011
21 juni 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza
Ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet
O-000135/2011
26 maj 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
EU-subventioner till förorenande och ohållbara metoder
O-000133/2011
25 maj 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen, Corinne Lepage, Gerben-Jan Gerbrandy, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande