Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "106" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Wikström Cecilia"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Laisvės atėmimo sąlygos ES
O-000252/2011
2011 m. spalio 13 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, ALDE frakcijos vardu
Vadinamasis spaudos nutildymo įstatymas Italijoje
O-000251/2011
2011 m. spalio 13 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu
Vadinamasis spaudos nutildymo įstatymas Italijoje
O-000250/2011
2011 m. spalio 13 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu
Naujasis Rumunijos civilinis kodeksas ir laisvas LGTB asmenų judėjimas
O-000247/2011
2011 m. spalio 13 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, ALDE frakcijos vardu
Naujasis Rumunijos civilinis kodeksas ir laisvas LGTB asmenų judėjimas
O-000246/2011
2011 m. spalio 13 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, ALDE frakcijos vardu
PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką
O-000226/2011
2011 m. spalio 3 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela
Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės
O-000218/2011
2011 m. rugsėjo 29 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, ALDE frakcijos vardu
Statistics from child abuse hotlines funded by the Commission
E-008898/2011
28 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Birgit Sippel (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Timothy Kirkhope (ECR), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Marina Yannakoudakis (ECR)
ES parama pabėgėliams Tunise
O-000206/2011
2011 m. rugsėjo 19 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu
Homophobic censorship by the Italian public television channel RAI 1
E-008441/2011
13 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Renate Weber (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teisinis pranešimas