Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "106" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Wikström Cecilia"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ES pripažinimas romų genocido, vykdyto per II pasaulinį karą
O-0213/2010
2010 m. gruodžio 15 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Catherine Grèze, Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Renate Weber, Alexander Alvaro, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Thomas Händel, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Andrey Kovatchev, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Rovana Plumb, Raül Romeva i Rueda, Jutta Steinruck, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Rui Tavares, László Tőkés, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer
Avoiding a stroke crisis in Europe
E-010746/2010
7 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje
O-0190/2010
2010 m. lapkričio 23 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE frakcijos vardu
Request for information on the agreement with Libya
E-010029/2010
18 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Louis Michel (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Informacijos apie finansines išlaidas, atsirandančias dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo valstybėse narėse, perdavimas
O-0170/2010
2010 m. spalio 20 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, ALDE frakcijos vardu
Informacijos, susijusios su finansinėmis išlaidomis, atsirandančiomis dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo valstybėse narėse, perdavimas
O-0169/2010
2010 m. spalio 20 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, ALDE frakcijos vardu
Romų duomenų bazės ir diskriminacija Prancūzijoje ir ES
O-0154/2010
2010 m. spalio 12 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, ALDE frakcijos vardu
Roma minority situation in Europe and free movement of EU citizens
P-6946/2010
3 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
Tos pačios lyties porų diskriminacija, judėjimo laisvė, lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) teisės, ES veiksmų planas
O-0118/2010
2010 m. rugpjūčio 31 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, ALDE frakcijos vardu
Didėjanti grėsmė informacijos ir žiniasklaidos laisvei ES valstybėse narėse ir Komisijos numatyti veiksmai
O-0103/2010
2010 m. liepos 5 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE frakcijos vardu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teisinis pranešimas